Starspace marketing

Algemene voorwaarden​

Hier vind je onze algemene voorwaarden, waarin we de regels en afspraken vastleggen voor onze producten en diensten. 

Neem even de tijd om ze door te nemen, zodat je precies weet wat je kunt verwachten. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. Transparantie staat bij ons voorop.

Starspace marketing privacy statement

Ingangsdatum: 1 april 2023

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1. Onderhavige algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van STARSPACE Marketing B.V., hierna te noemen: “SM”, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 90258614, onder welk dossiernummer onderhavige voorwaarden tevens zijn gedeponeerd.

2. Indien en voor zover wegens strijd met het toepasselijk recht op enige bepaling of een deel op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling de betekenis toe die qua inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met hetgeen bij het opstellen van de betreffende (deel)bepaling is beoogd, zodat daarop door partijen alsnog een beroep kan worden  gedaan.  De  overige  voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

3. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld teneinde te worden gebruikt in nationale en internationale overeenkomsten. In het kader daarvan zullen deze algemene voorwaarden ook worden vertaald vanuit het Nederlands naar andere talen. Indien partijen van mening verschillen over de uitleg van een niet- Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden, dan prevaleert de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden boven een vertaling daarvan.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij SM als Opdrachtnemer optreedt, voor zover van deze algemene voorwaarden niet schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken.

2. In deze voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan  iedere  (rechts-)persoon tot wie SM zijn aanbiedingen/offertes richt alsmede degene die aan SM aanbiedingen/offertes richt en degene die aan SM een opdracht verstrekt c.q. degene met wie SM een overeenkomst aangaat en voorts degene met wie SM in enige rechtsverhouding staat   en   behalve   deze,   diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).

3.Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die door SM bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

4. Partijen hebben de mogelijkheid om van deze algemene voorwaarden af te wijken. Deze andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

6. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk.

7. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

8. In het geval SM niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

9. SM is te allen tijde gerechtigd om eenzijdig wijzigingen in, dan wel aanvullingen op, de algemene voorwaarden aan te brengen. In dat geval zal SM Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van alle wijzigingen, bijvoorbeeld middels het toezenden van een e-mail. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen dan verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door Opdrachtgever binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving van de wijziging. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen – al dan niet stilzwijgend – te hebben aanvaard.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

1. Mondelinge afspraken binden SM pas nadat deze schriftelijk door SM zijn bevestigd.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door SM bindend.

3. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks verstrekt aan SM, hetzij aan individuele personen, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens SM. Dit geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. SM bepaalt naar eigen inzicht welke werkzaamheden door welke perso(o)n(en) worden De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. De verplichtingen van SM hebben het karakter van een inspanningsverplichting en SM garandeert in geen geval een te behalen resultaat. Alle producten en diensten worden door of namens SM verstrekt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van SM zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn van 30 dagen, tenzij SM binnen die termijn de aanbieding en/of offerte en/of prijsopgave niet langer meer gestand doet dan wel tenzij SM reeds bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave anders aangeeft. Indien een offerte q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft SM het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door SM gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijsopgave e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en op de website van de gebruiker, brochures, catalogi, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen alsmede overige gegevens c.q. omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van SM, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van SM te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van SM niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. SM kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

ARTIKEL 5: UITVOERING overeenkomst

1. SM zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. SM staat in voor een professionele en onafhankelijke Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SM het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SM zijn verstrekt, heeft SM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien door SM of door SM ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. De door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door SM aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. SM heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

6. Opdrachtgever is verplicht alle door SM verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat SM niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de  betreffende  stukken  te  realiseren.  De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7. SM is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is SM verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door SM voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst.

8. Bij de uitvoering van de diensten is SM niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor SM, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

9. Opdrachtgever zal SM schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

10. Indien partijen overeenkomen dat de scope van het project wordt gewijzigd of uitgebreid, kunnen het moment van oplevering en de afgesproken projectprijs wijzigen. SM zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

11. Indien op verzoek van, of in overleg met de Opdrachtgever meerwerkzaamheden worden verricht, zullen de daaruit voortvloeiende kosten tegen de op dat tijdstip geldende prijzen of tarieven door SM in rekening worden gebracht. SM is gerechtigd meerkosten in rekening te brengen als de Opdrachtgever de opdracht wijzigt of wanneer tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt dat de door de Opdrachtgever aangeleverde informatie waarop de vaste prijs is gebaseerd, onjuist of onvolledig is.

12. Indien SM op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever wijzigingen, aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de overeenkomst vallen heeft verricht, oftewel meerwerk uitvoert, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de daarvoor overeengekomen tarieven en bij gebrek daarvan,  volgens  de  gebruikelijke tarieven van SM. SM is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor uitvoering van de betreffende werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

13. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld hiervoor het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en SM, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

14. Voor meerwerk waarvan SM kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de levering van de diensten en producten, of dat redelijkerwijs volgt uit de instructies van Opdrachtgever, heeft SM geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van SM dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Overige gemaakte kosten kunnen tevens in rekening worden gebracht.

15. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal SM Opdrachtgever desgevraagd te voren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

16. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

17. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van SM de overeengekomen werkzaamheden (tevens) door een derde te laten verzorgen.

ARTIKEL 6: SPECIFIEKE BEPALINGEN

1. Indien SEO- of SEO-werkzaamheden zijn overeengekomen: De Opdrachtgever verleent aan SM voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het uitvoeren van SEO-werkzaamheden en het voeren van de SEA-campagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites. Onder “SEA-campagnes” wordt in dit kader verstaan advertentiecampagnes via advertentieplatformen als Google Ads en Microsoft Ads. Onder ‘SEO-werkzaamheden” wordt in dit kader verstaan alle adviserende en/of uitvoerende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de (technische) structuur van de website(s) van Opdrachtgever en alle voorkomende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de door zoekmachines aan de website(s) toegekende autoriteit of relevantie op basis van (link)verwijzingen op websites van derden (ook wel “link building” of “authority building” genoemd).

2. De Opdrachtgever verleent aan SM een exclusieve volmacht tot het verrichten van alle handelingen die SM noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de SEA-campagnes en uitvoeren van SEO-werkzaamheden. Voor zover SEA en SEO gerelateerde werkzaamheden door derden worden verricht voor Opdrachtgever, dient Opdrachtgever hiervan tijdig melding te maken aan SM.

3. SM zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat, zulks in lijn met de hiervoor geldende richtlijnen zoals opgesteld door de zoekmachines. Alle mededelingen van SM over de mogelijke resultaten van SEO werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard. De Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen. Opdrachtgever verklaart zich tevens bekend met het feit dat het succes van SEO werkzaamheden mede afhankelijk is van de mate waarin de door SM aanbevolen werkzaamheden en/of wijzigingen aan de website(s) van Opdrachtgever worden doorgevoerd en is bereid om de aanbevelingen naar beste kunnen en binnen redelijke termijn na oplevering door te (laten) voeren.

4. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de SEA-campagnes dienen in beginsel rechtstreeks door de Opdrachtgever, zonder tussenkomst van SM, betaald te worden aan het betreffende advertentieplatform. SM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Opdrachtgever en SM is ook niet gehouden te presteren zolang er sprake is van een betalingsachterstand of saldotekort.

5. SM zal zich naar beste kunnen inspannen om de datakwaliteit en –integriteit met betrekking tot gegevens die worden verzameld op de website(s) van Opdrachtgever te borgen. Opdrachtgever is echter verantwoordelijk voor de juiste technische implementatie van de software en/of tooling waarmee deze gegevens op de eigen website worden verzameld, al dan niet op basis van door SM verstrekte adviezen hieromtrent.

6. Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door SM aan Opdrachtgever vindt plaats conform de frequentie en het format zoals gespecificeerd in de offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de samenwerking. Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en/of Engels (naar keuze van SM) en volgens de normen  van  goed  vakmanschap  met  een frequentie van minimaal één keer per maand dan wel binnen een termijn die SM zelf geraden acht. Indien geen rapporteringsmedium is afgesproken, bepaalt SM het medium dat hiervoor wordt gebruikt.

7. Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door SM aan Opdrachtgever vinden plaats op grond van de door Opdrachtgever gehanteerde software en/of tooling ten behoeve van webanalyse. De door de desbetreffende software en/of tooling gehanteerde definities voor metrieken of Key Performance Indicatoren (KPI’s) zijn hierin Met de metriek “unieke bezoeker” wordt aldus bedoeld een unieke bezoeker conform de definitie en wijze van vaststelling zoals gehanteerd door de desbetreffende software en/of tooling. SM is gerechtigd op enig moment van deze definitie af te wijken.

8. SM verplicht zich de uitkomsten van de analyse en die van daaraan gekoppelde eventuele eerdere analyses en daaruit volgende rapportages tenminste zes maanden te bewaren, tenzij vanuit wet- of regelgeving of gelet op de doelstelling van de analyse een andere termijn noodzakelijk is. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de bewaartermijn op diens verzoek te verkorten of te verlengen.

9. Opslag van door SM vergaarde gegevens, analyses en/of dashboards met betrekking tot voor Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden geschiedt binnen het beveiligde bedrijfsnetwerk van SM. SM behoudt zich het recht voor gegevens van Opdrachtgever definitief te verwijderen van haar bedrijfsnetwerk c.q. te vernietigen na het verstrijken van de bewaartermijn van 6 maanden, of zoveel eerder als door Opdrachtgever wenselijk wordt geacht.

10. Opdrachtgever staat er voor in en zal zulks op eerste verzoek van SM schriftelijk bevestigen dat, indien Opdrachtgever advertentiematerialen aanlevert:

a. Door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden  aangeleverd advertentiemateriaal vrij is van technische gebreken en geschikt is voor de plaatsing van prestatie meet- en controlesystemen (waaronder “tagging”);

b. Door Opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is en Opdrachtgever deze steeds tijdig en volledig ter beschikking van SM zal stellen alsmede dat Opdrachtgever alle andere medewerking zal verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst;

c. Opdrachtgever steeds zal handelen in overeenstemming met toepasselijke binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving, reclamecodes, (eigendoms)rechten of voorwaarden van derden en daartoe alle noodzakelijke maatregelen zal nemen;

d. Opdrachtgever steeds zal voorzien in een door het toepasselijke prestatie meetsysteem exclusief (niet voor andere doeleinden gebruikte) herleidbare link naar de landingspagina van een website of anderszins exclusieve koppeling;

e. Opdrachtgever gedurende de duur van een overeenkomst de  ten  behoeve  van  het monitoren van de resultaten geplaatste meetsystemen of verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden niet zal wijzigen, versluieren of verwijderen en zorgvuldig zal bewaren, niet aan derden ter beschikking zal stellen en deze beveiligen tegen iedere vorm van ongeautoriseerd gebruik alsmede in geval van enig ongeautoriseerd gebruik of op eerste verzoek van SM direct alle maatregelen zal treffen die nodig zijn om een dergelijk gebruik te stoppen.

11. Opdrachtgever vrijwaart SM tegen eventuele aanspraken van derden jegens SM bij inbreuk door Opdrachtgever op de hiervoor genoemde verplichtingen.

12. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat SM ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gebruik kan maken van software van derden en verklaart zich akkoord met de op het gebruik van deze software gepaard gaande bepalingen c.q. “terms and conditions”.

13. Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen zijn de administratie- en meetsystemen van SM leidend, tenzij uit de meetsystemen van Opdrachtgever een hogere berekening In dat geval zal de verschuldigde vergoeding worden berekend aan de hand van redelijkerwijs te schatten meetresultaten.

14. Opdrachtgever is verplicht om direct na beëindiging van een overeenkomst om welke reden dan ook de geplaatste tags of “meetcode” onmiddellijk te verwijderen, zowel op eigen websites als eventuele websites van derden waarop deze tags zijn geplaatst, met uitzondering van tags die toebehoren aan opdrachtgever.

15. Indien opdrachtgever gebruik maakt van de (gebruikers)licentie(s) van SM om zelf media in te kopen, aanvaardt opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering en financiële consequenties. Schriftelijke instructies van SM dienen door Opdrachtgever immer strikt te worden gevolgd, maar kunnen Opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk vrijwaren van de uiteindelijke verantwoordelijkheid. Alle directe of indirecte schade welke SM lijdt door de uitvoering door Opdrachtgever zullen volledig vergoed worden. Opdrachtgever zal zorgdragen dat de betalingen aan SM conform te afgesproken betaalschema en/of de gestelde betalingsvoorwaarden worden verricht. Elke vertraging in het nakomen van de afgesproken betaaltermijnen geeft SM het recht om, zonder enig voorafgaande schriftelijke melding, de overeenkomst te beëindigen en de uitvoering tijdelijk of definitief te staken. SM is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de mogelijke consequenties van deze beëindiging of het staken van de uitvoering.

16. SM kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is SM gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden  dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen  nadat  de  wijziging  bekend  is geworden, kenbaar te maken aan SM.

17. Ten behoeve van het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft SM toegang nodig tot het sociaal media kanaal van Opdrachtgever. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat SM tijdig toegang verkrijgt tot het social media account teneinde een goede uitvoering van de overeenkomst te bewerkstelligen.

18. Indien SM ten behoeve van Opdrachtgever leads aanlevert, is SM op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde leads, of het wel of niet klant worden van deze leads bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze leads te wijzigen, verwijderen, versleutelen of te gebruiken voor eigen doeleinden.

19. Nimmer is SM verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van informatie, ten gevolge waarvan SM niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

20. SM kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal SM de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

21. De door SM verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

22. Opdrachtgever is op eerste verzoek van SM verplicht om door haar verstrekte voorstellen te Indien SM wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door SM gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

23. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van SM kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

24. Opdrachtgever zal SM    schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

25. Nimmer is SM verantwoordelijk voor het onvolledig of onjuist aanleveren van informatie, ten gevolge waarvan SM niet naar verwachting van Opdrachtgever haar diensten uitvoert.

26. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle door SM gestelde aanleverspecificaties, bij gebreke waarvan geen (tijdige) aanvang kan maken met de uitvoering van haar dienstverlening.

27. Indien overeengekomen, kan SM ten behoeve van Opdrachtgever teksten schrijven.

28. Het schrijven van teksten is een uiting van creativiteit en Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de copywriting, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de schrijfstijl en aanpak van SM. SM is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren.

29. SM is gerechtigd de door haar geschreven teksten onder zich te houden totdat Opdrachtgever alle openstaande facturen heeft voldaan. SM is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of schade voortvloeiend uit vertraging.

30. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te SM kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.

31. SM kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor content creation al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

32. Opdrachtgever zal SM schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

33. Content creation is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte zoals SM die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die SM hanteert. SM heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

34. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst SM genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of de expertise van derden of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is, kunnen hier gedurende de overeenkomst extra kosten voor worden gerekend een en ander op basis van nacalculatie.

35. SM kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de overeenkomst indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van SM een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zo’n geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.

36. Het auteursrecht op de werken van SM berust uitsluitend bij SM, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door SM in het aanbod is Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een werk of een inbreuk op de auteursrechten van SM is artikel 25 Auteurswet van toepassing.

37. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van SM waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. SM kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is SM nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

38. Indien vacatures worden geplaatst: SM zal de door Opdrachtgever aangeleverde vacature op de overeengekomen wijze plaatsen op het social media kanaal van Opdrachtgever.

39. De overeengekomen plaatsingsdatum is een indicatie en betreft nimmer een fatale termijn, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.

40. SM heeft te allen tijde het recht om de vacature niet te plaatsen, indien: de inhoud van de vacature naar het uitsluitende oordeel van SM in strijd is met de inhoud van deze algemene voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving; de informatiedrager waarop de informatie wordt aangeleverd defect of onbruikbaar is, of het de informatie zelf niet geschikt is om te plaatsen; bij het plaatsen van de vacature technische problemen optreden of de vacature naar het uitsluitende oordeel van SM niet past bij de aard en de omvang van andere vacatures in het betreffende medium.

41. SM is niet verantwoordelijk voor het al dan niet succesvol zijn van de vacature van Opdrachtgever, noch voor het daadwerkelijke bereik van de vacature.

42. Indien social media campagnes zijn overeengekomen: SM garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. SM past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan SM hierover toezeggingen doen doch zal SM zich

43. Indien SM ten behoeve van Opdrachtgever social media campagnes/ads opzet, wordt het budget door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te Dergelijke diensten worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.

44. Alle campagnes ontwikkeld door SM blijven eigendom van SM en kunnen op verzoek van Opdrachtgever overgedragen worden, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk de intellectuele eigendomsrechten verkrijgt.

45. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter (en overige partijen). Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van SM. SM zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de overeenkomst of een recht op schadevergoeding.

46. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan de campagnes of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met SM te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door SM zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen grond voor aansprakelijkheid van SM. SM is nimmer verantwoordelijk, noch aansprakelijk indien het account van Opdrachtgever op enige wijze geblokkeerd wordt, in een zogenoemde shadowban terechtkomt of op andere wijze het account van Opdrachtgever niet meer kan gebruiken.

47. Een deel van de werkzaamheden van de campagnemanager bestaat uit het monitoren van de campagne en het analyseren van data. Een ander deel van de werkzaamheden is terug te vinden in de wijzigingsgeschiedenis van het Google Ads-account.

48. Indien Opdrachtgever zijn campagne/account wilt opschorten dan wel geen budget heeft, loopt de managementfee door onafhankelijk van de vraag of de campagne wel of niet aanstaat.

49. Indien SM een account opzet waarbij SM ook het budget betaalt, blijft dit eigendom van SM; het kan ook na beëindiging van het contract niet worden overgedragen.

50. Indien SM in opdracht van Opdrachtgever een account aanmaakt en Opdrachtgever rechtstreeks met Google afrekent, wordt Opdrachtgever eigenaar van het account.

51. Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de volledige SEA-campagne, waaronder gebruikte zoekwoorden en teksten van advertenties.

52. SM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afgekeurde advertentieteksten, gederfde omzet voor het niet live staan van een campagne, vermindering van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen.

53. Google Ads is een advertentieprogramma van Google en niet van SM. Deze onderhoudt en optimaliseert een campagne zo goed mogelijk maar is hierbij altijd afhankelijk van hoe dit programma zich Opdrachtgever dient zich te houden aan de regelgeving van Google Ads.

54. Posities met Google Ads ontstaan op basis van een biedsysteem, waardoor SM nooit garanties op bepaalde posities kan geven.

55. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de contractsduur te adverteren of te laten adverteren op zoekmachines waarop SM een campagne voor Opdrachtgever heeft lopen met advertenties die linken naar dezelfde website(s) als de advertenties die SM voor Opdrachtgever geplaatst heeft.

56. Het uitvoeren van werkzaamheden door een derde (webbouwer) of door Opdrachtgever zelf aan de website ten gunste van de SEA- campagne (plaatsen van scripts ten behoeve van meten conversies, Analytics, etc.) gebeurt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en niet die van SM. SM is niet verantwoordelijk voor het missen van data als een script niet (goed) geplaatst is door Opdrachtgever/webbouwer of externe partij.

57. SM is niet aansprakelijk indien bepaalde Google Ads-functionaliteiten niet in werking gesteld kunnen worden vanwege beperkingen van de website/het cms dan wel vanwege de beperking van de producten van de Opdrachtgever (zoals bij producten zonder EAN- nummers).

58. SM is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen met betrekking tot de campagne of de resultaten, indien die gevolgen veroorzaakt worden door aanpassingen op de website of Google Ads campagne door Opdrachtgever en/of derden.

59. SM is niet aansprakelijk indien bepaalde SEO- werkzaamheden niet verricht kunnen worden omdat het (vreemde) cms beperkt is en binnen het cms niet mogelijk blijken te zijn.

60. SM is niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet of niet tijdig verricht kunnen worden doordat de medewerking, input of contact van Opdrachtgever dan wel de webbouwer (dan wel andere uitvoerder) uitblijft. De betreffende inspanningsverplichting ligt bij de uitvoerende partij.

61. SM is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen in de campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website door of namens Opdrachtgever en/of derden niet uit de sfeer van SM.

62. SM behoudt zich het recht voor om tijdens en na de contractduur door haar voor Opdrachtgever op het partnernetwerk van SM dan wel via relaties of klanten van SM verkregen links bij beëindiging van de overeenkomst te verwijderen.

63. Na beëindiging van de overeenkomst worden ten behoeve van optimalisatie on site gepleegde aanpassingen in stand gelaten; die kunnen dan niet meer kosteloos teruggezet of aangepast worden.

64. Aan zoekwoordposities die worden gemeten en gerapporteerd kunnen geen rechten worden ontleend. Deze posities worden op een zo objectief mogelijke manier gemeten, maar deze kunnen door het algoritme van Google per gebruiker verschillen. Indien afwijkingen noodzakelijk zijn ontstaan ten opzichte van eerder voorgestelde zoekwoorden is SM daarvoor niet aansprakelijk.

65. SM is nimmer verantwoordelijk voor content die ten behoeve van Opdrachtgever op internet wordt geplaatst. Door het aangaan van een overeenkomst gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat SM in opdracht van Opdrachtgever content plaatst en dat Opdrachtgever te allen tijde daarvoor verantwoordelijk blijft.

66. Opdrachtgever gaat akkoord met bestedingen uit het beschikbare budget voor SM bepaalt wanneer en hoe vaak beeldmateriaal wordt ingekocht. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor beeldmateriaal dat Opdrachtgever zelf aanlevert als ook voor beeldmateriaal dat is uitgekozen uit de door SM aangewezen ‘websites zonder auteursrechten op foto’s’.

67. SM is niet aansprakelijk voor het gebruik van foto-, video- en geluidsmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld op de website van de Opdrachtgever of via de externe kanalen die gelieerd zijn aan het bedrijf (ingericht en onderhouden door SM zoals social media kanalen, externe blogposts, externe artikelen), alsmede de hosting verzorgd door SM.

68. SM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de posts op social media & online presence kanalen/accounts.

69. SM is niet verantwoordelijk voor de snelheid van een heroverweging (automatisch & manueel) op basis van een eerder toegekende penalty.

70. SM is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor penalties, daling van posities, daling van traffic, verminderen van conversies dan wel van website-/webshop- omzet of voor andere negatieve gevolgen zoals van een algoritmewijziging of van werkzaamheden aan de website-SEO.

71. Indien de website niet in beheer is van SM is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het aanleveren van de inlog van ftp, cms, controlpanel alsmede van webmastertools/Analytics en andere benodigde accounts zoals de aanwezige social media kanalen.

72. Social mediakanalen die ten behoeve van de SEO-werkzaamheden voor Opdrachtgever door SM worden opgezet kunnen na beëindiging van het contract in overleg worden overgedragen. Dit geldt niet voor betaalde social media accounts en platformen die SM heeft opgezet voor het gebruik door meerdere Opdrachtgevers en ook niet voor het gebruik van de accounts voor online presence.

73. De kosten van werkzaamheden die door derden gedaan moeten worden komen voor rekening van Opdrachtgever.

74. SM zal nimmer garanties geven op omzet, winst, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzetgerelateerde zaken voortvloeiend uit welk product dan SM kan om die reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld dan wel in gebreke worden gesteld voor/door tegenvallende verkoopresultaten of andere omzetgerelateerde resultaten, voortvloeiend uit de geleverde diensten of producten van SM.

75. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan SM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door SM in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan SM worden verstrekt en zal alle door SM verlangde medewerking verlenen. Offertes en aanbiedingen van SM alsmede de daarna gesloten overeenkomst zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte SM is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.

76. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SM worden verstrekt, heeft SM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

77. Voor zover in het kader van de overeenkomst door SM gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor (de juistheid van) deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en volledig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van SM.

78. Voor zover in het kader van de overeenkomst door SM gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het Opdrachtgever zonder toestemming van SM verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken of anderszins te publiceren, delen of openbaar te maken.

79. Alle orders van Opdrachtgever met betrekking tot Advertentiediensten dienen te worden betaald en herroeping of annulering is niet mogelijk. Indien geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden zal geen uitvoering aan de Advertentiediensten door SM worden Door Opdrachtgever betaald mediabudget voor Advertentiediensten met betrekking tot geplaatste advertenties kan Opdrachtgever niet retour ontvangen en Opdrachtgever kan daarvoor niet gecrediteerd worden.

80. Betreffende het product Search Engine Marketing (SEM) behoudt SM zich de volgende rechten voor: SM zal zich inspannen de opdracht uit naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt voor het product Search Engine Ranking gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de meest gebruikte Nederlandse (of anderszins overeengekomen) SM heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en er zal indien mogelijk naar een top 30 positie worden gestreefd. SM behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam van derden, niet indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden of het niet voldoen en/of opvolgen van de door Opdrachtgever verstrekte adviezen. Door of vanwege SM verstrekte (statistische) gegevens (indicaties) zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Voor zowel de diensten Search Engine Optimisation als Advertising geldt derhalve een inspanningsverplichting en geen prestatieverplichting.

81. SEA: Afgegeven inschattingen door SM ten aanzien van clickprijzen, posities woordenlijsten etc. zijn indicatief en er kunnen bij afwijking derhalve geen rechten aan worden ontleend door Opdrachtgever.

82. SEA: Opdrachtgever kan bij overschrijding van een afgegeven maximum budget tot een maximaal 20% geen aanspraak maken op restitutie door SM.

83. SM is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden partijen, hierbij speciaal refererend naar Google en Yahoo! Search Marketing.

84. Opdrachtgever is verplicht aan de (op)levering van de diensten en/of projecten mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Opdrachtgever, heeft SM het recht de daaraan verbonden kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

85. SM is nimmer aansprakelijk voor schade die door de (op)levering van de diensten alsmede de eventuele installatie daarvan ontstane schade bij de Opdrachtgever en/of derden.

ARTIKEL 7: UITVOERINGSTERMIJN

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een voor de volbrenging van de opdracht overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op en rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever, en heeft aldus evenmin als gevolg dat SM aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel door de Opdrachtgever als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.

2. SM is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan. SM is alsdan, zolang Opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, waarbij alle eventuele aansprakelijkheid van SM wordt uitgesloten.

3. SM bepaalt zelf de hoogte en de vorm van de te stellen zekerheden, waaronder – niet limitatief – een voorschot. Het niet terstond voldoen van een voorschotbetaling wordt aangemerkt als wanprestatie van Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

4. De uitvoering van de diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is SM aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de dienstverlening wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door SM of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft SM recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemde komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 8: VOORTGANG OVEREENKOMST

1. SM kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen en overeengekomen contractduur naar evenredigheid worden bijgesteld en is SM gerechtigd werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om aan      haar (betalings)verplichtingen te voldoen.

2. Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van SM niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is SM gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Het staat SM vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht, waarvan de kosten aan de Opdrachtgever worden doorberekend. SM is gerechtigd om de voorwaarden die door derden worden bedongen, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, te aanvaarden en op dergelijke voorwaarden jegens de Opdrachtgever een beroep te doen voor zover het de uitvoering van de opdracht door die derde(n) betreft.

4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten aan de inhoud of het resultaat van die werkzaamheden ontlenen.

ARTIKEL 9: APPARATUUR, SOFTWARE

1. De Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door SM verstrekte diensten kan ontvangen. De in dit kader gemaakte communicatiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 10: HONORARIUM

1. SM en de Opdrachtgever kunnen voor uit te voeren werkzaamheden een vast honorarium overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op basis van de werkelijke bestede uren. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de SM geldende  in  de  periode  waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

2. Het honorarium van de SM is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaat van de verleende diensten.

3. Daarnaast hebben partijen de mogelijkheid overeen te komen het honorarium op één of andere wijze gedeeltelijk te laten afhangen van het resultaat van de opdracht. Dit kan slechts aan de orde zijn wanneer de exacte invulling hiervan schriftelijk wordt overeengekomen.

4. Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaatsgevonden is SM bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke (uur)tarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Per peildatum 1 april 2023 bedragen de gebruikelijke (uur)tarieven als volgt:

 
Schermafbeelding 2023 08 18 091253 - starspace marketing

5. Bij overeenkomsten met een duur van langer dan twee maanden kan het verschuldigde honorarium maandelijks in rekening gebracht worden.

6. De gehanteerde prijzen en/of uurtarieven worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en inflatiecijfers, maar resulteren uitsluitend in aanpassing van het met Opdrachtgever overeengekomen honorarium na het verstrijken van de eerste contracttermijn in het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, of een minimumperiode van 12 maanden bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd.

7. Mediabestedingen (tevens “mediainkoopkosten”) worden in beginsel door Opdrachtgever rechtstreeks aan het desbetreffende advertentieplatform (bijv. Google Ads) voldaan, zulks met uitzondering van mediabestedingen op advertentieplatformen waarvoor Opdrachtgever niet over de benodigde accounts en/of licenties beschikt, in welk geval de mediabestedingen door SM worden voorgefinancierd en namens Opdrachtgever worden betaald. Indien SM voor voorfinanciering en betaling van mediainkoopkosten zorg draagt, geldt een opslag van 5% met een minimum van € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig) ter dekking van o.a. het debiteurenrisico, evt. kredietverzekering en overige administratieve kosten, tenzij expliciet anders overeengekomen. Afhankelijk van onder andere de kredietwaardigheid en het risicoprofiel  van  Opdrachtgever kan, zulks uitsluitend ter beoordeling door SM, een aanvullende borgstelling vereist zijn ten bedrage van de verwachte mediabestedingen per maand.

8. De (uren)administratie van SM geldt tussen de Opdrachtgever en SM als bewijs van hetgeen aan honorarium aan SM is verschuldigd, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

9. Naast het honorarium heeft de SM recht op vergoeding van de door hem ten behoeve van de campagne of anderszins voor de Opdrachtgever gemaakte kosten, hieronder onder meer te verstaan, kosten voor van door de SM ingeschakelde derden.

10. Naast de vergoedingen zoals voormeld omschreven is de Opdrachtgever een variabele vergoeding verschuldigd indien deze in de overeenkomst is vastgelegd, welke vergoeding berekend wordt op de wijze zoals in de overeenkomst vastgelegd.

11. De variabele vergoeding is per maand verschuldigd, waarbij de Opdrachtgever verplicht is inzage te geven in de administratieve bescheiden welke ter staving dienen van de berekening van de variabele vergoedingen en wel binnen een week na het einde van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft.

12. Indien de Opdrachtgever niet meewerkt aan het verstrekken van de nodige administratieve bescheiden op basis waarvan de variabele vergoeding kan worden vastgesteld binnen de voormeld beschreven periode is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daarvoor een afzonderlijke in gebreke stelling is vereist en is de SM gerechtigd de hoogte van de variabele vergoeding vast te stellen in redelijkheid en met billijkheid naar eigen inzicht, welke vaststelling bindend is voor de Opdrachtgever.

ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van SM.

3. De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij door SM is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen dan door SM is De Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in stukken of zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van SM.

4. De Opdrachtgever is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die – noodzakelijkerwijze – kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de Opdrachtgever, voorafgaand aan het verkrijgen van vertrouwelijke informatie.

5. In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de Opdrachtgever aan SM een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 20.000,00 (zegge: twintigduizend) per overtreding en € 250 (zegge: tweehonderdvijftig) per dag zolang een overtreding Deze boete laat onverlet het recht van SM op volledige schadevergoeding conform de wet.

6. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

ARTIKEL 12: KLACHTEN

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan SM te worden kenbaar gemaakt.

2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft SM de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen niet-limitatief de onderzoekskosten en de kosten van juridische bijstand, aan de zijde van SM daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever, daaronder begrepen – niet limitatief – de bestede tijd maal het toepasselijke uurtarief.

ARTIKEL 13: INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door SM verleende diensten, rusten bij SM. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onder andere, doch niet uitsluitend Google Ads, Google Analytics en soortgelijke online accounts, worden op eerste schriftelijk verzoek “om niet” aan Opdrachtgever overgedragen, doch uitsluitend indien en zodra Opdrachtgever aan haar al dan niet opeisbare (betalings)verplichtingen heeft voldaan en behoudens hiervan afwijkende afspraken.

2. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door SM aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde (online) tools en/of software, berusten uitsluitend bij de respectievelijke eigenaren; Opdrachtgever verkrijgt hier uitsluitend het recht tot gebruik toe, zulks conform de specifiek geldende gebruikersvoorwaarden, waarvan de opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen.

3. Alle door SM verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van SM openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door SM.

4. Alle door SM geleverde documenten ter vervulling van het project blijven eigendom van SM. Na afloop of opzegging van het contract kan SM de Opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.

5. De Opdrachtgever vrijwaart SM voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan SM ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.

6. SM behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis en gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld niet-limitatief voor markerting-, verkoop- of onderzoeksdoeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever bij derden terecht komt.

7. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt SM zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet op de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken.

8. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet- exclusief recht om de vervaardigde werken in zijn eigen organisatie te gebruiken voor het bij de opdracht overeengekomen doel.

9. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SM niet toegestaan om de vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen.

10. Alle IE-rechten en auteursrechten van SM waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle cursusmateriaal, cursus video’s, ontwerpen, teksten, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij SM en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van SM worden overgedragen aan Opdrachtgever, is SM gerechtigd hiervoor een aparte overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

12. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE- rechten en auteursrechten van SM rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SM. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door SM cature opgeleverde zaken, dient SM expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

13. De klant vrijwaart SM voor alle schade en kosten waaronder ook begrepen juridische kosten die voortvloeien uit een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van SM door de Opdrachtgever of de door de Opdrachtgever ingeschakelde/gecontracteerde derde of eindgebruiker, de Opdrachtgever zal in dat geval alle schade en kosten waaronder ook begrepen de juridische kosten aan SM voldoen. In voorkomende gevallen heeft SM het recht de (op)levering op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.

14. Indien en voor zover het geleverde ertoe strekt dat SM gebruik maakt van het intellectuele eigendom van de Opdrachtgever =, verleent de Opdrachtgever hierbij expliciet toestemming om gebruik te maken van het intellectuele eigendom ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

1. SM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en hiertoe in verzuim is komen te verkeren.

2. SM is nimmer aansprakelijk voor:

a. Iedere vorm van indirecte schade;

b. Gevolgschade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, stagnatieschade, reputatieschade, gederfde winst, schade door de door de Opdrachtgever geïnvesteerde tijd;

c. Schade veroorzaakt door hulppersonen, ingeschakeld door SM of derden, ook indien sprake is van opzet of grove schuld;

d. Schade door verlies van gegevens;

e. Schade die de Opdrachtgever lijdt door claims van derden;

f. Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SM is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. De totale aansprakelijkheid van SM wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, Incidentele Opdracht, onrechtmatige daad en/of welke grondslag dan ook is beperkt tot maximaal EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend) incl. BTW, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.

4. De Opdrachtgever is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig andere medium waarmee het geleverde nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. Ook is zij bekend met de risico’s van het digitaal opslaan en overbrengen van informatie, waaronder het verlies van gegevens. De Opdrachtgever aanvaardt dat SM niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van bovenomschreven risico’s.

5. SM is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of woordgegevens in enigerlei vorm die door hem of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de Opdrachtgever door derden zijn vervaardigd.

6. SM is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet- tijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7. SM is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8. SM is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door SM gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

9. SM is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de Opdrachtgever aan SM verzonden berichten, waaronder e-mailberichten, SM niet hebben bereikt.

10. SM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of verandering van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. De Opdrachtgever of de door hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.

11. SM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of  binnengehaalde  gegevens  of software. De Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.

12. SM aanvaardt ten opzichte van Opdrachtgever of derden geen enkele aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door opdrachtgever.

13. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan SM in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens en zal SM steeds onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in de verstrekte gegevens. SM is niet aansprakelijk voor aanspraken van de Opdrachtgever en/of derden die het gevolg zijn dan wel  verband  houden  met  door  de Opdrachtgever  aan  SM  onjuist  en/of  niet volledig verstrekte gegevens dan wel met door de Opdrachtgever aan SM niet tijdig gemelde wijzigingen van de verstrekte gegevens.

14. De aansprakelijkheid van SM voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade (bijvoorbeeld door clickfraude of searchspam) is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door de Opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

15. In geen enkel geval wordt een vergoeding uitgekeerd voor verlies van inkomsten, winst of omzet, schade vanwege een storing of vertraging van bedrijfswerkzaamheden, productieschade, verloren uren van bedrijfswerkzaamheden en/of lonen die ten onrechte zijn uitgekeerd, meerkosten toe te rekenen aan externe aankoop, schade als gevolg van herstel van verloren gegevens, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes.

16. SM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door haar vervaardigde websites of multimedia-uitingen.

17. SM is niet aansprakelijk voor: – de rechten op (visuele) content (foto’s, video’s) die wordt geplaatst op de social mediakanalen van Opdrachtgever; – het (onrechtmatig) noemen van beschermde merknamen op de social mediakanalen van Opdrachtgever; – eventuele imagoschade ontstaan door geplaatste berichten op de social mediakanalen van Opdrachtgever. SM is niet verantwoordelijk voor het uitkeren van prijzen ten behoeve van winacties op de social mediakanalen van Opdrachtgever.

18. SM is niet aansprakelijk voor het handhaven van de privacywetgeving door gebruik van tools die persoonlijke gegevens en gebruikersgedrag registeren op de website van Opdrachtgever. SM verstrekt geen garantie dat de gegenereerde omzet/winst/conversieratio daadwerkelijk stijgt door het afnemen van de dienst. De dienst is uitsluitend gericht op het analyseren, onderzoeken en aanbevelen van conversieoptimalisatiepunten, niet op de daadwerkelijke doorvoer van deze aanbevelingen op de betreffende website.

19. SM kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de door SM ontwikkelde website of anderszins welke schade door derden is toegebracht, waarbij al dan niet gebruik is gemaakt van de door SM beschikbaar gestelde faciliteiten, waaronder maar niet uitsluitend door spam, virussen of hack(pogingen).

20. SM is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, SM of derden.

21. SM wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van de Opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan Opdrachtgever zich bedient.

22. Als Opdrachtgever inloggegevens of andere toegangscodes deelt met SM, is SM niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door hackers of andere ongeautoriseerde personen die zichzelf toegang geven tot websites en andere systemen van Opdrachtgever.

23. SM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SM is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SM kenbaar behoorde te zijn.

24. Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van SM en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.

25. SM is nimmer aansprakelijk voor schade in geval van a) fouten in door SM verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden, b) het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages, c) door Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever, d) inhoud van advertenties of publicaties  van  andere  Opdrachtgevers  of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie; e) het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door SM verstrekte adviezen; f) het ongeoorloofd zijn van de door SM aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door SM worden verleend; g) storingen in de elektronische dienstverleningen van SM en van derden, zoals providers, aanbieders van (meet-)systemen, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten; h) klikken op advertenties geplaatst door SM namens Opdrachtgever, welke niet tot een paginabezoek van de website van de Opdrachtgever leiden en/of i) – een al dan niet vermeende inbreuk op het merkrecht of ander intellectuele eigendomsrecht op grond waarvan derden Opdrachtgever aanspreken.

26. Voor via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door SM geen enkele aansprakelijkheid genomen. SM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

27. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is SM nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in.

28. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SM of haar bedrijfsleiding.

29. Indien SM op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en SM zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is SM niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

30. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

31. Opdrachtgever vrijwaart SM volledig voor alle kosten die verband houden met vorderingen, schades, boetes, aanspraken en aansprakelijkstellingen van derden, redelijke advocatenkosten daaronder begrepen. De Opdrachtgever vrijwaart SM ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met  de  uitvoering  van  de overeenkomst.  SM  wordt  door haar Opdrachtgevers gevrijwaard voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden die SM voor haar Opdrachtgevers verricht, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van SM.

32. Indien SM uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SM zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Opdrachtgever in dat geval verwacht mag Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SM, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SM en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

33. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door SM.

34. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet ten aanzien van opzet of grove schuld van SM. Schade die naar het oordeel van de Opdrachtgever het gevolg is van opzet of grove schuld van SM, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk en onderbouwd aan SM te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan SM is gemeld, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

35. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen 14 (zegge: veertien) dagen na het ontdekken van de schade schriftelijk bij SM te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

36. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen 1 (zegge: één) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

37. De data-uittreksels uit de computersystemen van SM leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden            elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

38. Voor het bewijs van de inhoud van de opdracht en de dienstverlening geldt de administratie van SM voor partijen als bindend bewijs.

ARTIKEL 15: VERVALTERMIJN

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens SM in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtenbehandeling, indien deze beschikbaar zijn.

ARTIKEL 16: BETALING

1. SM factureert elektronisch en verzendt facturen aan het door de Opdrachtgever bekend gemaakte e-mailadres.

2. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum – tenzij een andere termijn is overeengekomen – door overschrijving van het verschuldigde bedrag. Als evenwel betaling per omgaande is vereist, kan de betalingstermijn van een voorschotfactuur ook op 0 dagen worden gesteld, ter  bepaling  door deze betalingsverplichting geldt onverkort in het geval dat de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn klachtplicht.

3. Ingeval een Opdrachtgever een rechtspersoon is en met andere rechtspersonen verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b BW, dan is zij jegens SM hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van SM op de andere rechtspersonen met wie zij in een groep verbonden is.

4. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de Opdrachtgever een consument is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle  vorderingen  van  SM  op  de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. SM is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

5. Als de Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming         van      enige (betalings)verplichting, komen naast de hoofdsom en rente alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente met een minimum van € 375, tenzij de Opdrachtgever een  consument  is  in  welk  geval  de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6. De Opdrachtgever is voorts aan SM alle door SM gemaakte kosten, waaronder – doch niet uitsluitend – de werkelijke advocaatkosten, griffiekosten, verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure verschuldigd, zulks in alle instanties, tenzij deze gelet op de geldende en gebruikelijke tarieven van bijvoorbeeld advocaten onredelijk hoog zijn, en tenzij SM in een gerechtelijke procedure bij een onherroepelijk geworden uitspraak in het ongelijk is gesteld.

7. In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden door de Opdrachtgever gedane betalingen steeds toegerekend aan de oudste vordering. Betalingen strekken eerst in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8. Kortingen, van welke aard ook, gelden slechts onder voorwaarde van stipte nakoming van de (betalings)verplichtingen door de Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle verleende kortingen en is de Opdrachtgever het gebruikelijke tarief, vermeerderd met rente en kosten, aan SM verschuldigd.

9. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

10. De SM is gerechtigd opeisbare vorderingen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende Opdrachtgever onder zich heeft.

11. In geval van liquidatie, (aanvraag van het) faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de Opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van Opdrachtgever wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de Opdrachtgever wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. SM is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

12. Over ten behoeve van de Opdrachtgever ontvangen gelden wordt geen rente vergoed. Eventuele ontstane koers- of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

13. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk door SM te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan alle rechten terzake komen te vervallen. De aldus ingediende bezwaren worden door SM in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

14. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden.

15. Opdrachtgever heeft het recht ieder bedrag dat zij en/of aan haar gelieerde groepsmaatschappijen, uit welken hoofde dan ook, verschuldigd is/zijn aan SM en/of aan haar gelieerde groepsmaatschappijen te verrekenen met ieder bedrag dat SM, uit welken hoofde dan ook, verschuldigd is aan Opdrachtgever. SM doet afstand van iedere verrekenings- en opschortingsbevoegdheid alsmede ieder retentierecht jegens Opdrachtgever

16. Betaling door Opdrachtgever van door SM toegezonden facturen wordt beschouwd als het hebben gehad van de kenbare bedoeling de desbetreffende facturen te voldoen, waarbij SM betaling heeft opgevat en heeft mogen opvatten als een erkenning door Opdrachtgever van de verschuldigdheid van desbetreffende bedragen.

17. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van SM daartoe aanleiding geeft, is SM gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door SM te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is SM gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten waaronder haar recht op schadevergoeding, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en is al hetgeen Opdrachtgever aan SM uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar, zonder zelf aan de afnemer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

ARTIKEL 17: EIGENDOMSVOORBEHOUD     EN RETENTIERECHT

1. SM behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de Opdrachtgever afgeleverde zaken voor, totdat aan al haar vorderingen op de Opdrachtgever zijn voldaan.

2. De hier bedoelde vorderingen zijn zowel vorderingen ter zake van de nakoming door de Opdrachtgever van de met haar gesloten overeenkomst(en) als vorderingen ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten.

3. Zolang de eigendom der zaken niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag de Opdrachtgever de zaken niet verwerken, (stil)verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

4. Het is de Opdrachtgever toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van haar normale bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. Buiten dit geval is de Opdrachtgever gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SM te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt (worden) de vordering(en) van SM, voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), terstond ten volle opeisbaar.

5. Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen doen vestigen of doen gelden,is de Opdrachtgever verplicht SM zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen en er binnen de wettelijke kaders voor te zorgen dat deze zaken buiten het beslag blijven.

6. SM is hierbij door de Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of De Opdrachtgever machtigt hierbij SM om met dat doel haar terreinen en/of gebouwen te betreden. De Opdrachtgever dient hiertoe haar medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 450,00 (zegge: vierhonderdvijftig) per dag dat zij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van SM wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij SM dit de Opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld.

7. SM kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de Opdrachtgever onder zich houden, totdat de Opdrachtgever alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van SM heeft voldaan, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

8. SM heeft ook het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan SM verschuldigd is heeft voldaan.

9. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is aan SM.

10. SM is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

ARTIKEL 18: COMMUNICATIE

1. In het geval de Opdrachtgever enig digitaal bericht aan SM heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht SM heeft bereikt indien de Opdrachtgever een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

2. Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de Opdrachtgever, door SM verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door SM gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van SM het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van de Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

3. Tenzij schriftelijk    uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hanteert SM het door de Opdrachtgever bekend gemaakte e-mailadres als zijn primaire correspondentieadres. De Opdrachtgever dient zijn inbox en spambox gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig – minimaal wekelijks – te controleren op inkomende e-mails van SM. De consequenties die zijn verbonden aan het niet (tijdig) controleren hiervan komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

4. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen door Opdrachtgever op de dag van verzending, tenzij door de ontvanger het tegendeel wordt bewezen. De door SM opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt tussen de Opdrachtgever en SM als bewijs behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

5. De ontvanger dient de     elektronische communicatie te controleren op de aanwezigheid van virussen. SM is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatie, zoals verspreiding van virussen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

6. De verzending van elektronische communicatie geschiedt zonder encryptie.

7. Indien SM een Schriftelijke bevestiging aan de Opdrachtgever verstuurt, geldt de inhoud daarvan als overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever binnen 7 (zegge: zeven) kalenderdagen na verzending daarvan daartegen schriftelijk protesteert.

ARTIKEL 19: BUITENGEBRUIKSTELLING

1. SM heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting aan SM niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. SM activeert het product en haar dienst zodra de Opdrachtgever zijn verplichting is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

3. In geval van enig verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, waaronder betaalverzuim, is SM gerechtigd om inloggegevens te blokkeren en elke online toegang te blokkeren, zonder dat SM gehouden is tot enige schadevergoeding.

ARTIKEL 20: TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

1. Indien SM aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is de Opdrachtgever gehouden het geleverde op verzoek van SM binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien de Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft SM het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

ARTIKEL 21: OVERMACHT

1. In geval van overmacht is SM bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden diens verplichtingen jegens SM tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door SM gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, onverschillig  of  deze omstandigheden zich voordoen bij SM, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3. Onder overmacht wordt tevens verstaan maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van SM, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan SM zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van SM of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van SM buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW heeft als overmacht en/of onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW te gelden iedere omstandigheid die de nakoming door SM van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of Incidentele Opdracht verhinderd (waaronder niet uitsluitend begrepen, overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, arbeidsonrust, stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van SM , niet tijdige aanlevering van documenten en informatie van Opdrachtgever, (de gevolgen van) een oorlog, gevolgen van een pandemie alsmede de daardoor opgelegde overheidsmaatregelen, storingen, uitvallen van de stroom, storingen en/of hack of cyberaanval in de digitale systemen van SM en/of benodigde software van derden etc. ) en die redelijkerwijs niet aan SM kan worden toegerekend.

5. Indien SM bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 22: OPSCHORTING, OPZEGGING EN ONTBINDING

1. SM is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.

2. SM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-volledig of niet tijdig nakomt. Daarvan is in elk geval sprake indien Opdrachtgever in betaalverzuim is of niet reageert op berichten van SM binnen 8 (zegge: acht) dagen na verzending door Opdrachtgever dan wel Opdrachtgever weigert zekerheid te stellen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden; na het sluiten van de overeenkomst de SM ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; c. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; d. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van SM kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; e. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SM kan worden gevergd; f. in het geval de Opdrachtgever, nadat SM de Opdrachtgever Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, nalaat de benodigde informatie te verstrekken aan SM voor het verrichten van haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of incidentele  opdracht;  g.  in  het  geval  de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling dan wel een WHOA-traject heeft aangevraagd, sprake is van een overname, wijziging in de zeggenschap of gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van opdrachtgever.

3. In geval SM de overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die SM op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en behoudt SM het recht op (aanvullende) schadevergoeding.

4. Indien SM de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Indien Opdrachtgever een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wenst te beëindigen, heeft SM recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane omzetverlies ten bedrage van 100% van het honorarium berekend over de resterende looptijd van de overeenkomst. Voorts is de Opdrachtgever in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.

6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is SM gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7. Indien SM tot opschorting overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze

8. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is SM gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

9. Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd kan de Opdrachtgever opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 6 (zegge: zes) maanden. Opzegging geschiedt immer tegen het einde van de maand.

10. Overeenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde tijd, kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

11. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar en wordt na afloop van de periode zoals vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode (en indien geen specifieke periode is overeengekomen met 1 (zegge: één) jaar, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzegtermijn van 6 (zegge: zes) maanden.

13. Gedurende deze opzegtermijn is de Opdrachtgever gehouden diens (betalings)verplichtingen jegens de SM na te komen als ware van opzegging geen sprake.

14. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SM, zal SM te allen tijde in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SM extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SM anders aangeeft.

15. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering dan wel een WHOA-traject heeft aangevraagd, sprake is van een overname, wijziging in de zeggenschap of gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de Opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het SM vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SM op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

16. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Eveneens is Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding verschuldigd over de overeengekomen looptijd als ware er geen annulering heeft plaatsgevonden. Het gehele bedrag is terstond opeisbaar.

17. Als een Opdrachtgever wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekt project of opdracht is SM hier niet toe SM heeft als dan de bevoegdheid de opdracht te annuleren. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door SM geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

18. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover SM ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

19. De registratie zoals in het systeem van SM opgenomen is immer leidend, onder meer bij bepalend van de tijdsbesteding.

20. SM heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

21. In het geval van ontbinding van de overeenkomst komen alle aan Opdrachtgever verleende rechten te vervallen, behoudens de IE-Rechten die aan Opdrachtgever zijn overgedragen of waarvan ten tijde van de ontbinding van de overeenkomst schriftelijk wordt overeengekomen dat die zullen voortduren.

22. Indien SM de overeenkomst en/of de Incidentele Opdracht opzegt of ontbindt zijn alle vorderingen van SM direct opeisbaar en heeft SM het recht alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

23. Indien Opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen tegenover de SM niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan is Opdrachtgever vanaf het moment van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. SM heeft alsdan onder meer het recht de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, door ontbinding of opzegging. In dat geval is SM verplicht tot vergoeding van de tot op dat moment door SM gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en het op dat moment verschuldigde honorarium, onverminderd het recht van de SM op De door de opdrachtgever te vergoeden schade omvat mede het positief contractbelang.

24. SM is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Dit is niet van toepassing met betrekking tot bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door SM hebben ondergaan.

25. In geval van beëindiging, door ontbinding of door opzegging, van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van SM vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen de SM reeds heeft geleverd en/of heeft verricht of van hetgeen Opdrachtgever reeds heeft De op het moment van ontbinding verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die de Opdrachtgever heeft op SM.

ARTIKEL 23: NON-RONSEL BEDING

1. Het is Opdrachtgever verboden om gedurende de looptijd van de overeenkomst met Opdrachtgever en vierentwintig (24) maanden daarna, personeel van SM in dienst te nemen of te benaderen met het doel om in dienst te nemen, of anderszins voor Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten, tenzij SM daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. Onder personeel wordt verstaan: iedereen die door SM bij de uitvoering van werkzaamheden (in de breedste zin van het woord) wordt ingezet, waaronder in ieder geval: werknemers, freelancers, zzp-ers, uitzendkrachten en payrollkrachten.

2. Indien Opdrachtgever dit artikel schendt, zal hij onmiddellijk deze activiteiten staken en verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000 (zegge: vijftigduizend) en € 2.000 (zegge: tweeduizend) voor elke dag dat de schending voortduurt, met een maximum van € 100.000 (zegge: honderdduizend) onverminderd het recht van SM om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 24: CONTRACTOVERNEMING EN OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

1. De Opdrachtgever verleent SM bij voorbaat onherroepelijk toestemming om de tussen hen bestaande rechtsverhouding over te dragen in geval SM haar onderneming geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt.

2. De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst kunnen door SM aan derden worden ge(sub)licentieerd en/of overgedragen. Opdrachtgever is hiertoe niet bevoegd.

3. SM is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij die SM of de bedrijfsactiviteit van SM overneemt, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.

ARTIKEL 25: GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen SM en de Opdrachtgever, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks ook indien de Opdrachtgever een niet in Nederland gevestigde partij is.

2. SM blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

3. Op elke overeenkomst tussen SM en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. Indien op de overeenkomst tussen SM en de Opdrachtgever een versie van onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal van toepassing is, is bij de uitleg van de tekst van de bepalingen hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld doorslaggevend. Dit betekent dat bij de uitleg van zoveel als mogelijk is aansluiting moet worden gezocht bij hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld overeen te komen, waarbij partijen overeenkomen dat sprake dient te zijn van een zo grammaticaal mogelijke uitleg van de bewoordingen van de bepalingen van onderhavige voorwaarden.

ARTIKEL 26: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

1. SM is bereid verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), dan wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt. Opdrachtgever is hierbij als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken, en SM als verwerker. Partijen wensen hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels de artikelen 28 en verder van deze Algemene Voorwaarden. Deze artikel gelden als Verwerkersovereenkomst (hierna: “Verwerkersovereenkomst”). Waar gerefereerd wordt aan (bepalingen uit) de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de AVG bedoeld.

ARTIKEL 27: DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

1. SM verbindt zich ertoe in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst plus die handelingen die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden Het betreft de volgende soorten persoonsgegevens:

Schermafbeelding 2023 08 18 085643 - starspace marketing

Eén of meerdere van de in bovenstaande tabel genoemde (persoons)gegevens worden verzameld van websitebezoekers en/of relaties (zijnde onder andere klanten of prospectieve klanten) van Opdrachtgever, welke in deze context Verwerkingsverantwoordelijke is.

2. SM heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. SM neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

ARTIKEL 28: VERPLICHTINGEN VERWERKER

1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zullen partijen zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

2. SM zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

3. De verplichtingen van SM die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van SM.

4. Indien voor een nieuwe verwerking onder deze Verwerkersovereenkomst een gegevensbeschermingseffectbeoordeling wettelijk verplicht is, zal SM hieraan voor zover noodzakelijk haar medewerking SM kan hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 29: DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

1. SM mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag SM de persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Unie, mits SM voldoet aan de wettelijke vereisten die gelden voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.

2. SM zal Opdrachtgever op diens verzoek melden in welk land of landen de persoonsgegevens worden verwerkt.

ARTIKEL 30: VERDELING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

1. De toegestane verwerkingen worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving onder controle van SM.

2. SM is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan SM zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is SM uitdrukkelijk niet

3. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart SM voor alle aanspraken en claims van derden die verband houden met de rechtmatigheid betreffende de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst.

4. De Opdrachtgever vrijwaart SM tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze  samenhangen  met  de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn verricht. Onder de redelijke kosten van juridische bijstand wordt mede verstaan de kosten voor de eigen werkzaamheden van SM, welke werkzaamheden op uurbasis in rekening worden gebracht tegen het tegen het geldende uurtarief.

5. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de vereiste actieve instemming benodigd voor het verzamelen en verwerken van (persoons)gegevens in de zin van de AVG van bezoekers, leads, klanten en/of andere typen personen ten                   behoeve van doelgroepsegmentatie (“targeting”) voor advertentiedoeleinden, evenals de aansprakelijkheid voor eventuele (gevolg)schade ontstaan uit claims op grond van het ontbreken van een dergelijke actieve instemming, berusten uitsluitend en volledig bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

ARTIKEL 31: INSCHAKELEN VAN DERDEN OF ONDERAANNEMERS

1. Opdrachtgever verleent SM hierbij toestemming voor het inschakelen van derden (subverwerkers) bij de verwerking van persoonsgegevens. Voorafgaande aan het inschakelen van een nieuwe of gewijzigde subverwerker, zal SM dit aan Opdrachtgever melden en Opdrachtgever in de gelegenheid stellen daartegen gemotiveerd schriftelijk binnen twee weken bezwaar te maken wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt, zullen partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen.

2. SM zorgt er voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en SM is overeengekomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL 32: BEVEILIGING

1. SM zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder de voornoemde maatregelen vallen onder andere: toegangsbeveiliging tot de fysieke kantoorlocatie, toegangsbeveiliging m.b.t. systemen, toegangsbeveiliging m.b.t. data, controle van gegevensopenbaring, borging van beschikbaarheid van data (o.a. via backup) en psuedonimisering van (persoons)gegevens.

2. SM zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk SM staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

3. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan SM ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken maatregelen.

ARTIKEL 33: GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. SM behoudt zich het recht voor de naam van opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

3. De (persoons-)gegevens die via de sites van SM aan SM worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

4. De Opdrachtgever en of reseller onthoudt zich ervan de werknemer gedurende de periode van detachering en een periode van 24 maanden na afloop van de opdracht een employee van SM in dienst te nemen of op andere basis dan via SM in te zetten ten behoeve van de onderneming. Hij staat ervoor in dat aan hem gelieerde ondernemingen zich van dezelfde gedragingen zullen In geval van overtreding van deze bepaling verbeurt de (oud) opdrachtgever, direct opeisbaar, een boete van € 75.000 (zegge: vijfenzeventigduizend), te vermeerderen met een boete van € 1.000 (zegge: duizend) per dag dat hij of de aan hem gelieerde onderneming in gebreke blijft de onregelmatige toestand te beëindigen, onverminderd de mogelijkheid voor de uitlener om vergoeding te vragen van de geleden schade.

ARTIKEL 34: AFHANDELING VERZOEKEN VAN BETROKKENEN

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek met betrekking tot zijn persoonsgegevens richt aan SM, zal SM dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en Opdrachtgever zal het verzoek verder afhandelen. SM mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

ARTIKEL 35: MELDPLICHT

1. In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, in de zin van artikel 34a Wbp), betrekking hebbende op de persoonsgegevens van Opdrachtgever, zal SM zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk te informeren. SM spant zich naar beste kunnen in om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie zo volledig, correct en accuraat mogelijk is. Vanaf 25 mei 2018 wordt onder een datalek verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens; tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal SM, tegen vergoeding van de kosten die zij daarvoor maakt, meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor het melden aan de relevante autoriteiten en betrokkenen.

3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

  • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • waar mogelijk (een schatting van) het aantal betrokkenen en bestanden van persoonsgegevens;
  • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
  • wat de (voorgestelde) oplossing is;
  • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

ARTIKEL 36: DUUR EN BEËINDIGING

1. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

2. De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.

3. Partijen verlenen hun volledige medewerking deze Verwerkersovereenkomst aan te passen en geschikt te maken voor eventuele nieuwe privacywetgeving.

4. Zodra deze Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker op verzoek alle persoonsgegevens die bij hem aanwezig zijn terug leveren     aan Indien een dergelijk verzoek niet wordt ingediend, worden eventueel aanwezige persoonsgegevens binnen een periode van maximaal 6 maanden na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst permanent verwijderd en/of vernietigd, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 37: OVERIGE BEPALINGEN

1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (ook wel ‘C.I.S.G.’) is gevestigd.

2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SM is gevestigd.

3. Logs en gedane metingen door SM gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.